การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

บันทึกข้อความ
แบบ สขร.1 เมษายน
แบบ สขร.1 พฤษภาคม
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

บันทึกข้อความเสนอโครงการ
โครงการเด็กวัยเรียนพระราชดำริสุขภาพดี
แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ
แบบฟอร์มขอเผยแพร่โครงการ

บันทึกข้อความเสนอโครงการ
โครงการเด็กวัยเรียนพระราชดำริสุขภาพดี
แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ
แบบฟอร์มขอเผยแพร่โครงการ
บันทึกเสนอคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเครือข่าย
แบบฟอร์มขอเผยแพร่(คำสั่ง)

แจ้งแผนการประเมินติดตามโครงการ (รพช.)
แจ้งประเมินติดตาม(สสอ.)
แจ้งประเมินติดตาม(โรงแรียน)
บันทึกขออนุมัติไปราชการเพื่อดำเนินการตาม
หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่าย
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
แบบฟอร์มขอเผยแพร่

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์

บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
    - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
    - แบบฟอร์มขอเผยแพร่
    - ขออนุมัติจัดประชุม

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
    - หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่ 12 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักฐานหนังสือเวียน
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์